Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2013

doda
Reposted frommajkey majkey viaredshadow redshadow
doda
Reposted fromtea-for-one tea-for-one viaredshadow redshadow
doda
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viaredshadow redshadow
doda
Mam pistolet, dwa naboje i nas dwoje, to koniec...
— HuczuHucz
doda
Tyle razy mówiłeś o prawdzie, ani razu nie powiedziałeś prawdy.
Tyle razy brzmiałeś poważnie, nigdy jednak nie byłeś poważny.
— Sokół
Reposted fromstulpysk stulpysk viaredshadow redshadow
doda
Słabi ludzie szukają zemsty, silni wybaczają, a inteligentni zwyczajnie ignorują.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaredshadow redshadow
doda
2985 627b 500
Reposted fromtoscaredtolive toscaredtolive viakarambol karambol
doda

August 25 2012

doda
1773 56f9
I don't care that NPH is a gay. I have to admit  He's freakin hot!!
doda
9880 14e7
Oooh... so adorable :)
doda
6887 d1ea
Reposted frompouler pouler viaemciu emciu
doda
ipod ipad ipaid
Reposted fromwaka waka viashillenya shillenya
doda
5296 89f9 500
doda
doda
4840 72a8

May 26 2012

doda
1843 702a
Reposted fromlabellavita labellavita viaredshadow redshadow
doda
2810 e80e
Reposted fromwindismystylist windismystylist viameovv meovv
doda
1228 fdec
Reposted fromkarambol karambol

April 29 2012

doda
Reposted fromnameherhope nameherhope viaWioSza WioSza

April 23 2012

doda
8880 af6c
Reposted fromchristi christi viaWioSza WioSza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl